Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  • Gebruiker: de gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden; te weten: Kongfood, gevestigd te Ottersum, gelegen aan de Hoevensestraat 3 te (6595 ME).
  • Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend ter uitoefening van beroep of bedrijf;
  • overeenkomst: de overeenkomst die tussen gebruiker en koper ontstaat door expliciete aanvaarding door de gebruiker van aanbiedingen en/ orders. Gebruiker en koper hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’.

1.2. De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leveringsvoorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leveringsvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen.

1.3. Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leveringsvoorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige- of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door koper aanvaard, heeft gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. De prijzen in aanbiedingen van gebruiker zijn exclusief BTW, overige heffingen en eventuele verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.4. Aanbiedingen gelden niet vanzelf voor nabestellingen.

Artikel 3: Uitvoering

3.1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.2. De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

Artikel 4: Levering

4.1. De gebruiker bepaalt de wijze van vervoer en de aard en wijze van aflevering en de kosten daarvan. Afname vindt plaats op het moment van aflevering op de overeengekomen plaats.

4.2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan dan wel te vernietigen, zonder dat afnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding dan wel restitutie van de koopsom.

4.3. Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

4.4. Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn.

4.5. Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker.

4.6. Deelleveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

Artikel 5: Verplichtingen van de koper

5.1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering (of afnamen), of zo spoedig daarna als mogelijk, te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd;

  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan

  • de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen.

Indien de geldelijke tegenwaarde van de tekortkoming minder dan 10% van de totale opdrachtsom bedraagt, zal de koper gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

5.2.  Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de koper, is de koper verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.

5.3. Indien koper de hoogte van een factuurbedrag respectievelijk de deugdelijkheid van een leverantie betwist is hij gehouden dit aan gebruiker te melden en wel zo spoedig mogelijk na ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk op de dag van (af)levering, op straffe van verval van het recht van reclame.

5.6. De melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot worden bevestigd aan gebruiker. De melding dient ten minste te bevatten:

a. Een goede omschrijving van het gebrek;

b. De aankoopwaarde van het product;

c. De gegevens van de koper;

5.7. De desbetreffende partij dient in zijn geheel aanwezig te blijven en de koper dient gebruiker in de gelegenheid te stellen de partij te bezichtigen.

5.8. Gezien de bederfelijke aard van het geleverde zullen retourzendingen niet door gebruiker geaccepteerd worden alsmede zullen deze koper nimmer enig recht op terugbetaling van het door koper betaalde dan wel enige andere aanspraak geven. Eventuele retourzendingen en mogelijk daarbij behorende opslagkosten zijn volledig voor rekening en risico van de koper.

5.9. Een reclame ten aanzien van een levering dan wel het geleverde schort de betalingsverplichting van de koper ten aanzien van andere leveranties niet op.

5.10. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door koper van de gehele levering.

5.11. De koper is gehouden te allen tijde als zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaken te zorgen.

Artikel 6: Emballage

6.1. Via gebruiker geleverde emballage waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het in te leveren fust dient zodanig schoon te zijn dat het geschikt is voor verse producten.

6.2. De koper is verplicht leen-emballage binnen 10 werkdagen leeg, schoon en in onbeschadigde staat te retourneren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn onder andere de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging.

6.3. Indien de koper de emballage voor de te leveren producten ter beschikking stelt aan een derde, is de koper zelf verantwoordelijk voor de staat van de emballage en het reinigen hiervan. Indien gebreken in de kwaliteit van de producten wordt geconstateerd die te wijten zijn aan de hoedanigheid van de emballage, kan gebruiker hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn, zonder korting of schuldvergelijking in de valuta waarin is gefactureerd.

7.2. Indien koper niet binnen de overeengekomen gestelde betalingstermijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en is koper zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling verplicht, om gebruiker vanaf dat moment een rente van 2% per maand te betalen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke gebruiker toekomen.

7.3. Alle kosten, welke voor gebruiker voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door koper van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van koper. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de juridisch adviseur, advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door gebruiker en koper gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom (inclusief BTW), met een minimum van € 500,- (zegge: vijfhonderdeuro) exclusief BTW.

7.4. Indien en voor zover koper met de betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie, dan wel beslaglegging onder of ten laste van haar onderneming, is al hetgeen gebruiker van koper te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.

In die gevallen heeft gebruiker het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen gebruiker en koper bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en naar eigen keuze de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

Gebruiker behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopprijs te verlangen.

7.5. Koper is gehouden op eerste vordering van gebruiker zakelijke of persoonlijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven, een en ander naar keuze van gebruiker, voor al hetgeen koper uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan gebruiker schuldig mocht zijn.

Bij weigering of onvermogen van koper tot het stellen van passende zekerheid, is gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en naar eigen keuze de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

7.6. Gebruiker is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van koper op gebruiker te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen van gebruiker op koper.

7.7. Gebruiker is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de koper al zijn verplichtingen jegens de gebruiker of een tot het concern van de gebruiker behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan, is nagekomen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.2. De door gebruiker geleverde zaken dienen door koper individualiseerbaar te worden opgeslagen zodat duidelijk is dat deze door gebruiker geleverd zijn en zodat deze te onderscheiden zijn van de producten van andere leveranciers.

8.3. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade waaronder schade in verband met gederfde omzet dan wel winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook:

a. welke het gevolg is van een handelen of nalaten van toeleveranciers van gebruiker dan wel de koper.

b. welke het gevolg is van door of namens de koper verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

c. welke het gevolg is van overmacht.

9.2. De hiervoor opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in geval de schade bewijsbaar het gevolg is van opzet of grove schuld van gebruiker, zijn directeuren, aandeelhouders dan wel werknemers.

9.3. Indien gebruiker aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van gebruiker in betreffend geval uitkeert.

Artikel 10: Overmacht

10.1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe

invloedssfeer van gebruiker, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen.

10.2. Indien tengevolge van overmacht de levering door gebruiker niet kan worden uitgevoerd, dan moet gebruiker de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.

10.3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de koopovereenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de koopovereenkomst.

10.4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.

10.5. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in dit artikel.

Artikel 11: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of indien de koper geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.

Artikel 12: Geschillen

12.1. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

12.2. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

12.3. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel.

13.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Schuiven naar boven